Giới thiệu

Hello everyone! My name is Polly. I'm a teacher from Ms Hoa Junior.

I have teaching certificates called TESOL and TEFL, English Proficiency Cerificate C2. I have bachelor's degree in linguistics and experience in teaching kids for over 4 years. 

Working as a teacher all around Vietnam, particular in Ms Hoa Junor. I realized that working with children is so much fun. I couldn't imagine that they are so energetic crieative and smart. I love my job.

Xin chào! Cô là Ms Polly. Cô là giáo viên của Ms Hoa junior.

Cô có chứng chỉ giảng dạy, đó là chứng chỉ TESOL và TEFL, chứng chỉ năng lực tiếng Anh C2. Cô có bằng cử nhân ngôn ngữ học cùng hơn 4 năm kinh nghiệm gảng dạy cho trẻ em.

Làm việc nhiều nơi tại Việt Nam, đặc biệt là tại Ms Hoa Junior. Cô thấy rằng việc làm việc với trẻ em thật sự rất vui. Các bé thực sự rất năng lượng, sáng tạo và thông minh. Tôi yêu công việc của mình.