Hủy

Lớp 7 - Unit 1: BACK TO SCHOOL Reading

Nối 2 cột với nhau

1. How are you?
2. Are you a new student?
3. What is his family name?
4. What is your address?
5. How do you go to school?
A. It's Tran.
B. Yes, I am.
C. 6B Dien Bien Phu Street.
D. Fine, thanks.
E. By bus.
1
2
3
4
5

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam