Hủy

Unit 9 Luyện tập 2 - Vocabulary lớp 5

Nối 2 cột với nhau

1. Roar
2. Move
3. Loudly
4. Slowly
5. Slowly
A. Chuyển động
B. Gầm gừ
C. Một cách lặng lẽ
D. Một cách ầm ỹ
E. Vang tiếng
1
2
3
4
5

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam