Hủy

Unit 9 Luyện tập 2 - Phonics lớp 5

Nối 2 cột với nhau

1. When did you go to the zoo?
2. What did the peacock do when you were there?
3. What did you see at the zoo?
4. How did you go to the zoo?
5. Who did you go to the zoo with?
A. I saw a lot of animals
B. They moved beautifully
C. I went there with my parents
D. I went there by taxi
E. I went there last week
1
2
3
4
5

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam