Hủy

Unit 8 Luyện tập 1 - Vocabulary lớp 5

Nối 2 cột với nhau

1. Gentle
2. Generous
3. Scary
4. Kind
5. Hard-working
A. Tốt bụng
B. Đáng sợ
C. Chăm chỉ
D. Hào phóng
E. Dịu dàng
1
2
3
4
5

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam