Hủy

Unit 7 Luyện tập 1 - Vocabulary lớp 5

Nối 2 cột với nhau

1. Sing
2. Talk with
3. Read
4. Write
5. Watch
A. foreign friends
B. new words
C. English cartoons
D. short stories
E. English songs
1
2
3
4
5

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam