Hủy

Unit 7 Luyện tập 1 - Conversation lớp 5

Nối các cột với nhau sao cho đúng

1
2
3
Talk with friends A
Speak English everyday B
Watch English cartoons on TV C
1
2
3

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam