Hủy

Unit 5 Luyện tập 2 - Vocabulary lớp 5

Nối 2 cột với nhau

1. Will
2. Think
3. May
4. Build sandcastles
5. Explore the cave
6. Sunbathe
7. Take a boat trip
A. Có lẽ
B. Sẽ
C. Có một chuyến đi thuyền
D. Nghĩ
E. Khám phá hang động
F. Tắm nắng
G. Xây lâu đài cát
1
2
3
4
5
6
7

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam