Hủy

Unit 5 Luyện tập 2 - Conversation lớp 5

Nối 2 cột với nhau

1. Where will you be this weekend?
2. Where will Mai be tomorrow?
3. Where will Phong be next week?
4. Where will Peter and Linda be next month?
A. They’ll be by the sea
B. She’ll be on the beach?
C. I think I’ll be at home
D. She’ll be on the beach?
1
2
3
4

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam