Hủy

Unit 5 Luyện tập 1 - Vocabulary lớp 5

Nối các cột với nhau sao cho đúng

1
2
3
4
Explore the cave A
Build sandcastles B
Sunbathe C
Take a boat trip D
1
2
3
4

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam