Hủy

Unit 4 Luyện tập 2 - Conversation lớp 5

Nối 2 cột với nhau

1. Nam’s school had
2. Mai bought
3. Phong
4. What did you do
5. Did you all
A. comic books
B. enjoy the party?
C. last weekend?
D. a sports festival
E. enjoyed the food and drink
1
2
3
4
5

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam