Hủy

Unit 2 Luyện tập 2 - Phonics lớp 5

Nối 2 cột với nhau

1. Always
2. Often
3. Never
4. Sometimes
5. Usually
A. /ˈjuːʒuəli/
B. /ˈɒfn/
C. /ˈsʌmtaɪmz/
D. /ˈɔːlweɪz/
E. /ˈnevə(r)/
1
2
3
4
5

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam