Hủy

Unit 10 Luyện tập 1 - Phonics lớp 5

Nối 2 cột với nhau

1. ‘When will ‘Sports ‘Day ‘be?
2. It’ll be on ‘Saturday
3. ‘What are you ‘going to ‘do on ‘Sports ‘Day?
4. I’m ‘going to ‘play ‘football
A. Nó sẽ diễn ra vào thứ bảy
B. Tớ sẽ chơi bóng đá
C. Bạn sẽ làm gì vào Ngày hội thể thao?
D. Khi nào Ngày hội thể thao sẽ diễn ra?
1
2
3
4

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam