Hủy

Unit 1 Luyện tập 2 - Phonics lớp 5

Nối 2 cột với nhau

1. Noisy
2. Nervous
3. Tower
4. Island
5. Village
A. /ˈnɜːvəs/
B. /ˈaɪlənd/
C. /ˈnɔɪzi/
D. /ˈvɪlɪdʒ/
E. /ˈtaʊə(r)/
1
2
3
4
5

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam