Hủy

Unit 8 Luyện tập 2 - Conversation lớp 4

Điền từ còn thiếu

Hello, I’m Hoa. I go to school from Monday to Friday. I have Maths and Vietnamese
every day. I have English on Tuesday and Friday. On Wednesday, I have Music, and on
Thursday, I have Art. I have PE on Monday and Friday. I have Science on Monday and
Wednesday. On Tuesday and Thurday, I have IT.

1
2
3
4

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam