Hủy

Unit 7 Luyện tập 1 - Vocabulary lớp 4

Nối các cột với nhau sao cho đúng

1
2
3
4
Flying a kite A
Playing badminton B
Riding a bike C
Playing chess D
1
2
3
4

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam