Hủy

Unit 4 Luyện tập 1 - Vocabulary lớp 4

Nối 2 cột với nhau

1. Fourth
2. Third
3. Second
4. Fifth
5. Tenth
6. Twentieth
A. 4 th
B. 2 nd
C. 20 th
D. 3 rd
E. 5 th
F. 10 th
1
2
3
4
5
6

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam