Hủy

Unit 3 Luyện tập 1 - Vocabulary lớp 4

Nối 2 cột với nhau

1. Sunday
2. Monday
3. Wednesday
4. Tuesday
5. Friday
6. Saturday
A. thứ 7
B. thứ 3
C. thứ 2
D. chủ nhật
E. thứ 6
F. thứ 4
1
2
3
4
5
6

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam