Hủy

Unit 2 Luyện tập 1 - Conversation lớp 4

Nối 2 cột với nhau

1. What is your name?
2. How are you?
3. Where are you from?
4. How old are you?
5. What nationality are you?
6. Welcome to Vietnam
A. I am 10 years old.
B. My name is Nicky
C. I am great. Thank you.
D. I am from America
E. I am English.
F. Thank you
1
2
3
4
5
6

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam