Hủy

Lớp 3 Unit 7.3: That’s my school - Conversation - Luyện tập 3

Điền từ còn thiếu

 1. Nghe và viết câu trả lời vào đáp án bên dưới
 2.  
 3.  Is the playground large? - No, it isn’t. It’s small    
 • <audio controls="controls" controlslist="nodownload" src="http://happygarden.edu.vn/uploads/sound/cau_1.mp3"> </audio>

   

 • 1. Is the computer room new? – ______________________
 • <audio controls="controls" controlslist="nodownload" src="http://happygarden.edu.vn/uploads/sound/cau_2.mp3"> </audio>

   

 •  
 • 2. Is the library big? – ______________________
 • <audio controls="controls" controlslist="nodownload" src="http://happygarden.edu.vn/uploads/sound/cau_3.mp3"> </audio>

   

 • 3.  Is the music room new? – ______________________
 • <audio controls="controls" controlslist="nodownload" src="http://happygarden.edu.vn/uploads/sound/cau_4.mp3"> </audio>

   

1
2
3

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam