Hủy

Lớp 3 Unit 6.2: Stand up - Phonics - Luyện tập 1

Điền từ còn thiếu

  1. Nghe và đoán từ trong file nghe và hãy điền đáp án vào ô dưới đây

1. 

<audio controls="controls" controlslist="nodownload" src="http://happygarden.edu.vn/uploads/sound/captain1.mp3"> </audio>

2.

<audio controls="controls" controlslist="nodownload" src="http://happygarden.edu.vn/uploads/sound/head_.mp3"> </audio>

3.

<audio controls="controls" controlslist="nodownload" src="http://happygarden.edu.vn/uploads/sound/cook1.mp3"> </audio>

4.

<audio controls="controls" controlslist="nodownload" src="http://happygarden.edu.vn/uploads/sound/cup1.mp3"> </audio>

 

1
2
3
4

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam